POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.grupofreixenet.com.

 

 1. Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari és  FREIXENET, S.A. amb NIF/CIF A08018939 (d’ara en endavant, Responsable del Tractament) i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD). Les seves dades de contacte són les següents:

 

Adreça:  C/ JOAN SALA, 2 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA (BARCELONA)

Telèfon de contacte: +34 938.917.030

Email de contacte: informatica@freixenet.com

 

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través de la següent plataforma: www.report-securely.eu/freixenet

 

Li preguem que comuniqui de manera immediata al Responsable qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en els fitxers del Responsable estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

 

 1. Fins dels tractaments a què es destinen les dades personals

 

a) Respondre a les qüestions que l’interessat faci arribar al Responsable, això és, el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per a atendre una sol·licitud o consulta.

b) Remetre a l’interessat comunicacions comercials (a títol merament informatiu, però no limtatiu, newsletters, ofertes, així com comunicacions informatives i/o publicitat de GRUPOFREIXENET) sobre els nostres productes que puguin ser del seu interès.

 

 1. Categories de dades personals

Les categories de dades  que podem recaptar per a gestionar els tractaments anteriorment esmentats són dades identificaries i de contacte.

L’informem que les dades requerides són indispensables per a poder dur a terme els serveis sol·licitats, implicant la seva negativa a subministrar-los la impossibilitat de desenvolupar els mateixos.

 

La informació que l’Usuari faciliti al Responsable a través dels formularis haurà de ser exacta i veraç. L’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la informació donada al Responsable a fi que correspongui, en tot moment, amb la situació real de l’Usuari.  En el supòsit de manifestacions inexactes, incompletes o falses comunicades per l’Usuari, aquest serà l’únic responsable pels perjudicis que a causa d’això es poguessin causar al Responsable o a tercers.

 

En cas que faciliti dades personals de tercers a través dels formularis de registre d’aquesta pàgina, vostè es compromet a informar, prèviament a la seva inclusió, del contingut d’aquesta política de privacitat.

 

Aquest Lloc web utilitza cookies que permeten el funcionament i la prestació dels serveis oferts en aquest. També podem recaptar informació sobre vostè a través de l’ús de cookies o tecnologies similars en cas que el consenti expressament. Aquestes eines ens permeten obtenir dades relatives als seus hàbits de navegació, gustos i preferències. Si us plau, consulti la nostra Política de Cookies  per a obtenir més informació sobre aquest tema.

 

 1. Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment exprés i explícit atorgat per l’Usuari en cada cas, podent retirar el mateix en qualsevol moment.

En relació amb el tractament de les dades de caràcter personal per a l’enviament d’informació relacionada amb els serveis prestats per la signatura la base de legitimació serà addicionalment l’interès legítim del Responsable.

 

En qualsevol cas, el Responsable estarà legitimat al tractament de les seves dades quan per a l’execució del contracte sigui necessari. Per a aquest últim, la comunicació de les dades personals mínimes és un requisit indispensable per a subscriure el contracte, per la qual cosa, en cas de no facilitar els mateixos pot ser que el Responsable no pugui facilitar el producte o atendre el servei sol·licitat.

 

Així mateix, l’informem que la base legal del tractament podrà ser el compliment d’una obligació legal en aquells casos en què una llei així ho estableixi.

 

 1. Períodes de conservació de les dades personals

Les dades personals només  seran conservades durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, fins que l’usuari sol·liciti la seva supressió.

Posteriorment, les seves dades romandran degudament bloquejades fins a la prescripció de les accions legals que en funció de la normativa aplicable puguin derivar-se.

 

 1. Destinataris de les dades personals

El Responsable contracta amb tercers encarregats del tractament per a poder prestar els seus serveis. Amb excepció d’aquestes entitats, no es comunicaran les seves dades a uns altres tercers, ni es realitzen transferències a altres països localitzats fora del territori de la Unió Europea.

En cas de que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, s’informarà l’usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió, i si és el cas, se li sol·licitarà el seu consentiment i s’especificaran les finalitats de la comunicació i la identitat del tercer al qual seran comunicats.

 

Tot això, amb excepció dels supòsits en els quals un requeriment legal obligui a comunicar aquestes dades a un tercer.

 

 1. Drets Derivats del tractament de les dades personals

L’usuari podrà enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir confirmació de si el Responsable està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que el Responsable hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que estiguin en poder del Responsable i que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets, i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret de l’usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret de l’usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals, això és, exerciti els drets de rectificació i el Responsable estigui en procés de determinar si escau la sol·licitud; el tractament sigui il·lícit, la qual cosa implica la supressió de les dades, però vostè no desitgi que les seves dades siguin suprimides pel Responsable; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’usuari el necessiti per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament i el Responsable estigui en procés de determinar si escau la sol·licitud.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable. Tingui en compte que aquest dret no serà aplicable a: les dades de terceres persones que vostè hagi facilitat al Responsable, i les dades que li incumbeixin, però que hagin estat proporcionats al Responsable per tercers.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part del Responsable. En el que al tractament es refereix, vostè podrà oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials tant pròpies com de tercers.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat,
  inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes o afecti significativament.

 

Si vol obtenir més informació sobre els seus drets, li suggerim que visiti la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

 

L’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament remesa a la següent adreça i/o plataforma:

 

Adreça postal:    C/ Joan Sala, 2 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)

Plataforma: www.report-securely.eu/freixenet

 

Haurà d’indicar clarament quin dret desitja exercir i aportar una còpia del seu document d’identitat per a acreditar la seva identificació.

 

L’interessat pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prèviament atorgat per a usar les seves dades. En cas de revocar el consentiment per a emmagatzemar i processar les seves dades, el Responsable no podrà proporcionar-li determinats serveis.

 

 1. Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció.

 

En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), els telèfons de les quals són 900 293 193 i 900 293 621 i adreça postal C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

 

 1. Secret i seguretat de les dades personals

El Responsable garanteix a l’usuari que el tractament que es realitza compleix amb totes les disposicions de les normatives en matèria de protecció de dades anteriorment citades i que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El Responsable es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

 

 

 

 1. Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents del Responsable i que per tant no són operats pel Responsable.

Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

 1. Procedència i Veracitat de les dades

La totalitat de les dades recaptades procedeixen de l’interessat. L’Usuari, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, declara i es compromet a garantir la veracitat i exactitud de les dades aportades, així com ser el legítim titular d’aquests.

 

Així mateix, l’Usuari es compromet a mantenir actualitzats les seves dades en tot moment, i a comunicar sense demora al Responsable qualsevol modificació transcendent, tal com el canvi de titularitat del seu compte bancari, o la modificació del seu compte de correu electrònic proporcionada a través dels pertinents formularis allotjats en la web de Grupo Freixenet.

 

En aquest sentit, l’Usuari serà l’únic responsable de l’incompliment del que es preveu anteriorment, exonerant al Responsable de tota la responsabilitat respecte a aquestes dades que l’Usuari no li hagi comunicat prèviament.

 

 1. Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que l’usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat.

 

El Responsable es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades