POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

La protecció de les dades personals és un dels valors de GRUP FREIXENET. El compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent és un objectiu prioritari per nosaltres. L’objectiu d’aquesta política és explicar-vos com tractarem les dades personals que ens faciliteu a través dels diferents formularis del nostre lloc web.

GRUP FREIXENET pot modificar aquesta política de privadesa en qualsevol moment, per la qual cosa us recomanem que la consulteu abans de compartir dades amb nosaltres.

CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT

Els corresponsables del tractament de les vostres dades personals són les empreses que formen el GRUP FREIXENET, que es relacionen a continuació:

 • COMERCIAL GRUPO FREIXENET, S.A.
  A58588922
  Joan Sala, 2
  08770 – Sant Sadurní d’Anoia
 • FREIXENET, S.A.
  A08018939
  Joan Sala, 2
  08770 – Sant Sadurní d’Anoia
 • SEGURA VIUDAS, S.A.
  A08292542
  Carrer Sant Antoni, 11
  08770 – Sant Sadurní d’Anoia
 • CASTELLBLANCH, S.A.
  A08090045
  Av. Casetas Mir, 2
  08770 – Sant Sadurní d’Anoia
 • UNIÓ CELLERS DEL NOYA, S.A. (UCSA)
  A08753303
  Carretera Sant Baudili – A Llacuna (Km 2), 2
  08770 – Sant Sadurní d’Anoia

Les dades de contacte dels corresponsables del tractament són:

Responsable del tractament: GRUPO FREIXENET
Correu electrònic: gdpr@freixenet.es
Telèfon: 938917030
Domicili: Joan Sala, 2 – 08770 Sant Sadurní de Noia (BARCELONA)

TIPUS D’INTERESSATS I DE DADES

Aquesta política de privadesa va referida als tractaments relacionats amb els següents tipus d’interessats i de dades subministrades pels interessats a través dels diferents formularis, pàgines i seccions de la nostra web:

Clients i consumidors

 • Dades identificatives facilitades per l’interessat
 • Dades de contacte facilitades per l’interessat
 • Dades necessàries per dur a terme la venda i el lliurament (Dades econòmiques o financeres, bancàries)

Visitants de les nostres caves

 • Dades identificatives facilitades per l’interessat
 • Dades de contacte facilitades per l’interessat
 • Dades dels acompanyants
 • Dia de la reserva

Subscriptors de la newsletter

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

Candidats

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte
 • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals, en el cas dels processos de selecció.

Usuaris registrats als nostres llocs web

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

Usuaris no identificats als nostres llocs web

 • Adreça IP
 • Dades obtingudes a través de les cookies
 • Dades de sessió obtingudes a través dels registres del servidor

FINALITATS DELS TRACTAMENTS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La nostra empresa recapta les vostres dades personals sobre la base de les següents finalitats i bases legitimadores:

Consentiment de l’interessat 

 • Enviament de nostra newsletter amb informació sobre productes, serveis, esdeveniments i accions promocionals.
 • Recepció i gestió de CV rebuts.
 • Per conèixer les finalitats de l’ús de les cookies i altres tecnologies de seguiment, consulteu la nostra política de cookies.

Compliment d’un contracte 

 • Compra, enviament i facturació de productes.
 • Gestió d’esdeveniments i accions promocionals com ara participació en concursos i sortejos.
 • Formalització de la reserva i de la visita a les caves.

Obligació legal 

 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.

Interès legítim 

 • Atenció de dubtes i consultes.
 • Millora dels continguts oferts (cookies).
 • Millora de l’estructura i la navegabilitat del lloc web (cookies).

DESTINATARIS DE LES DADES

Les vostres dades no seran venudes, llogades ni posades a la disposició de tercers; tampoc seran objecte de transferències internacionals. En determinats casos es pot donar accés a les vostres dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, com ara l’enviament de les newsletters, l’emmagatzematge de dades o de pàgines web, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Si per alguna raó fos necessari comunicar aquestes dades a tercers, se us n’informarà prèviament i, si s’escau, se us sol·licitarà el vostre consentiment i s’especificaran les finalitats de la comunicació i la identitat del tercer al qual seran comunicades. Tot això, amb excepció dels supòsits en què un requeriment legal obligui a comunicar aquestes dades a un tercer.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les vostres dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per aconseguir les finalitats del tractament, sense perjudici de la seva conservació per a la posada a la disposició de les autoritats competents i per fer front a reclamacions. En aquest cas, les dades es conservaran bloquejades fins a la finalització del termini de prescripció, moment en què s’eliminaran.

Per conèixer els terminis de conservació de les cookies i altres tecnologies de seguiment, consulteu la nostra política de cookies.

EXERCICI DE DRETS

La normativa vigent us atorga els drets següents:

Dret d’accés Teniu dret a conèixer les dades personals que tractem amb relació a la vostra persona.

Dret de rectificació Teniu dret a rectificar o completar qualsevol dada que sigui inexacta o incompleta.

Dret de supressió Podeu sol·licitar que les vostres dades personals se suprimeixin dels nostres sistemes i arxius.

Dret d’oposició Podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades amb relació a les accions de màrqueting directe. Així com per motius personals, tret que la base del tractament sigui l’interès legítim.

Dret de limitació del tractament Podeu sol·licitar la limitació del tractament en cas d’haver-ne impugnat l’exactitud o quan aquest sigui il·lícit i us oposeu a la supressió de les vostres dades personals i sol·liciteu, en lloc d’això, que se’n limiti l’ús. També quan les dades ja no siguin necessàries per al tractament, però les necessiteu per a la formulació de l’exercici o la defensa de reclamacions. I finalment, quan us hàgiu oposat al tractament, mentre es verifica si l’interès legítim del responsable preval sobre el de l’interessat.

Dret a la portabilitat de les vostres dades Teniu dret a obtenir una còpia de totes les dades que ens hàgiu facilitat i, quan sigui tècnicament possible, tindreu dret a sol·licitar que les vostres dades personals siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

Podeu exercir aquests drets de manera gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, dirigint-vos a GRUP FREIXENET, a través d’algun dels mitjans següents i acompanyant còpia del vostre DNI o document equivalent que acrediti la vostra identitat:

 

 • 1. Mitjançant correu electrònic, que heu de dirigir a l’adreça gdpr@freixenet.es
 • 2. Mitjançant correu postal dirigit al Comitè de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació de FREIXENET, S.A., Joan Sala, 2, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (BARCELONA)

Així mateix, us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent a Espanya en matèria de protecció de dades, si considereu que les vostres dades no s’han tractat correctament.

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

En alguns casos les dades personals sol·licitades són obligatòries, de tal manera que la negativa a subministrar-les suposa la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats. Aquests casos són indicats pels responsables.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta que compta amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, de forma que eximeix H&A de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, H&A pot dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, tot adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT EN EL TRACTAMENT DE DADES

GRUP FREIXENET compleix amb la normativa aplicable en matèria de privadesa, (en concret, amb el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals) i garanteix que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i són adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
Així mateix, us garantim que les dades rebudes es tractaran amb la màxima confidencialitat. GRUP FREIXENET ha establert tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o còpia de les dades facilitades.

Ultima actualització: 21 gener del 2021