AVISO LEGAL, TÉRMINOS Y CONDICIONES:

FREIXENET, S.A. amb domicili social a:

Joan Sala, 2 08770 Sant Sadurní d’Anoia (BARCELONA)
Tel: (34) 93.891.70.30
Fax: (34) 93.891.70.44
Adreça electrònicainformatica@freixenet.es

Es troba inscrita en el Registre de la Mercantil de Barcelona, tom 237, foli 161, fulla 16968.

ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

ACCÉS AL LLOC WEB

El present Avís Legal regula l’accés i l’ús del lloc web “www.freixenet.es” (en endavant, el “Lloc Web”), que FREIXENET, S.A. posa a disposició dels usuaris d’Internet, i té por objecte facilitar a l’usuari la informació relativa a FREIXENET, S.A., les seves activitats i productes relacionats amb el sector d’ elaboració de vins i caves.

L’accés al Lloc Web comporta l’acceptació del present Avís Legal, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament abans de fer-ne ús del mateix. Si no accepta el present avís, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

Així mateix, FREIXENET, S.A. posa en coneixement dels usuaris d’aquest Lloc Web que aquest Avís Legal podrà ser adaptat o modificat en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en les que desitgi utilitzar el Lloc Web.

UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes continguda en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com al present Avís Legal.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

FREIXENET, S.A. fa les seves millores i esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. No obstant, FREIXENET, S.A. no garanteix la disponibilitat i continuïtat a l’accés al Lloc Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

MODIFICACIONS A LA INFORMACIÓ DEL LLOC WEB

FREIXENET, S.A. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració o presentació.

ÚS DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA AL LLOC WEB

Tant l’accés al Lloc Web como l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui, especialment la relativa a la idoneïtat i el bon ús dels productes de FREIXENET, S.A., es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. FREIXENET, S.A. no es responsabilitza de qualsevol dels danys o perjudicis que puguin derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en el Lloc Web, i especialment, d’aquella informació relativa a tercers distints de FREIXENET, S.A.. En concret, FREIXENET, S.A. deixa expressa constància que tota la informació relativa a les especificacions i condicions d’ús dels seus productes continguda al Lloc Web no substitueix a les condicions generals i/o particulars de contractació de FREIXENET, S.A. i a tota aquella informació facilitada juntament amb els productes adquirits en forma presencial, a les quals haurà de remetre’s l’usuari per a l’adquisició i el correcte ús dels mateixos, pel que es recorda a l’usuari la necessitat de procedir a la lectura atenta de tota la documentació acompanyada als productes o serveis adquirits.

Així mateix, FREIXENET, S.A. manifesta que la informació gratuïta subministrada a l’usuari com a resultat de les consultes específiques relatives als productes o serveis oferts en el Lloc Web té caràcter merament indicatiu, pel qual no assumeix responsabilitat alguna derivada de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se’n, directa o indirectament, de l’ús per part de l’usuari de dita informació subministrada. En particular, FREIXENET, S.A. deixa expressa constància de que dita informació no constitueix una opinió tècnica emesa amb base a totes les dades rellevants requerides.

Addicionalment, FREIXENET, S.A. no se’n fa responsable de cap dany o perjudici al software o hardware de l’usuari que se’n derivi de l’accés al Lloc Web.

RESPONSABILITAT DEL USUARI

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc Web té lloc, en qualsevol cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari respondrà als danys i perjudicis de tota naturalesa que FREIXENET, S.A. pugui patir com a conseqüència del incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut del present Avís Legal o de la legislació aplicable en relació amb l’ús del Lloc Web.

POLÍTICA EN MATÈRIA D’ENLLAÇOS D’HIPERTEXT (LINKS)

FREIXENET, S.A. no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a tercers llocs web, ni la seva existència implica que FREIXENET, S.A. avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats.

Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Lloc Web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de FREIXENET, S.A.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

POLÍTICA DE PRIVACITAT

FREIXENET, S.A. l’informa que les dades de caracter personal que ens proporcioni a través de l’enviament de correus electronics, així com les dades a les quals FREIXENET, S.A. accedeixi com a conseqüencia de la seva navegació, consultes o sol.licituds realitzades a través del Lloc Web, seran recollides en un fitxer el responsable del qual és FREIXENET, S.A. i el proposit del qual és la d’atendre a dites consultes o sol.licituds, així com elaborar el seu perfil d’usuari sobre la base dels seus habits de navegació a fi de mantenir-lo informat sobre els béns i serveis que puguin resultar del seu interes.

L’usuari podra revocar el consentiment prestat al paragraf anterior i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se a tal efecte a la direcció assenyalada a l’encavalcament del present Avís Legal, a través del correu convencional o electronic, en persona o per telefon, i indicant segons sigui convenient, de forma visible el concret dret que s’exerceix.

Li preguem que comuniqui de forma immediata a FREIXENET, S.A. qualsevol modificació de les seves dades de caracter personal a fi que la informació continguda en els fitxers de FREIXENET, S.A. estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

L’informem de que no emplenar les dades de caracter personal indicats com a obligatoris de qualssevol dels formularis de registre electronic podra tenir com a conseqüencia que FREIXENET, S.A. no pugui atendre la seva sol.licitud.

L’usuari autoritza expressament que les seves dades puguin ser comunicades per FREIXENET, S.A. a empreses del GRUP FREIXENET,. i d’altres empreses col.laboradores, pels fins indicats anteriorment, amb destí a qualsevol país del món, inclús a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la normativa de la Unió Europea relativa a la protecció de dades de caracter personal. Mitjançant l’acceptació de les disposicions en el present Avís Legal, es dóna per informat de la comunicació de la primera cessió de dades a les entitats indicades a l’Annex I. Així mateix, l’informem que el consentiment per a la comunicació de dades de caracter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindra efectes retroactius.

COMUNICACIONS COMERCIALS

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clausula l’usuari autoritza expressament a FREIXENET, S.A. a enviar-li comunicacions comercials, promocionals o publicitaries per correu electronic o qualsevol altre mitja de comunicació electronic equivalent a la direcció de correu electronic que voste ens proporcioni. Si vostè no desitja rebre aquestes comunicacions comercials, publicitàries o promocionals, qualsevol que sigui el canal utilitzat per la finalitat, pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través del correu electrònic informatica@freixenet.es o escrivint al Departament d’informàtica (Joan Sala, 2 08770 Sant Sadurní d’Anoia) per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició. La seva acceptació per tal que s’enviï informació comercial té sempre un caràcter revocable, sense efecte retroactius.

MESURES DE SEGURETAT

FREIXENET, S.A. l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tecnica i organitzatives necessaries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caracter personal i eviten la seva alteració, perdua, tractament i/o accés no autoritzat, en vista de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

FOTOS

Donat que el dret a la propia imatge esta reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat a la Llei 5/82 del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, queda entes que al complimentar les dades s’atorga el consentiment de totes las persones que apareixen a les fotografies, que ens han sigut facilitades i enviades voluntariament per a utilitzar-les sense fins lucratius i exposar-les temporalment al nostre web, a la secció de “Tus fotos”. FREIXENET, S.A. es reserva el dret a publicar les fotos que consideri que són adequades per a la Galeria.

L’usuari ha d’indicar el nom, cognoms, DNI, direcció i telefon de contacte de la persona que envia la foto i el nom, cognoms i DNI de totes i cadascuna de les persones que apareixen a les fotografies. Les dades personals facilitades no s’inclouran a cap base de dades ni apareixeran reproduides a la mencionada secció; transcorregut un cert temps, retirarem la/es fotografia/es l’ús de la/es qual/s ens hagi sigut autoritzat al nostre lloc web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

FREIXENET, S.A. Reserva de Drets. Totes les marques que apareixen a aquesta pagina web , així com les ampolles esmerilades blanques i negres, es troben enregistrades i son propietat de Freixenet, S.A.

Tots els drets de propietat intel.lectual, continguts, disseny, bases de dades i codis que conté el Lloc Web són titularitat de FREIXENET, S.A., a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos, a no ser que s’indiqui en cada cas una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, excepte que es realitzi per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel.lectual de FREIXENET, S.A. o d’aquell que en sigui el titular.

Així mateix, tots els noms comercials, marques i signes distintius de tota índole estan protegits per drets de propietat industrial, intel.lectual o d’una altra naturalesa.

L’ús no autoritzat dels continguts d’aquest Lloc Web, així com els perjudicis ocasionats als drets de propietat intel.lectual i industrial de FREIXENET, S.A. poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, es derivin del mateix.

En conseqüencia, en cas de voler obtenir qualsevol autorització, haura de sol3licitar-la a la següent direcció de correu electronic: informatica@freixenet.es

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés i l’ús del Lloc Web es regira i interpretara de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controversia que pogués sorgir entre FREIXENET, S.A. i els usuaris del Lloc Web sera dirimida, amb renúncia expressa de les Parts a la seva propia immunitat, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espana).